News
03 June 2019
Sr. No. Gender Name Program 
1 Mr. Anup Kumar Ph.D.
2 Mr. Ayan Pal Ph.D.
3 Mr. Debamalya Dutta Ph.D.
4 Mr. Debanjan  Debnath Ph.D.
5 Mr. Hitesh  Kumar Saini Ph.D.
6 Mr. Jay Sandeep Deshmukh Ph.D.
7 Mr. Jibak Mukherjee Ph.D.
8 Mr. Kishore Gopalakrishnan Ph.D.
9 Mr. Mukesh Kumar Singh Ph.D.
10 Mr. Nabendu Kumar Khan Ph.D.
11 Mr. Parthapratim Mahapatra Ph.D.
12 Mr. Pavan Dharanipragada Ph.D.
13 Mr. Prateek Mukati Ph.D.
14 Mr. Reghukrishnan  Gangadharan Ph.D.
15 Mr. Shamim Haque Ph.D.
16 Mr. Shivam Kumar Sharma Ph.D.
17 Mr. Souradeep Purkayastha Ph.D.
18 Ms. Sreemayee Aditya Ph.D.
19 Mr. Suprovo Ghosh Ph.D.
20 Mr. Tuneer Chakraborty Ph.D.
21 Mr. Uddeepta Deka Ph.D.
22 Mr. Vikash  Dubey Ph.D.
23 Mr. Aman Singal I.Ph.D.
24 Mr. Harshit Joshi I.Ph.D.
25 Mr. Nitesh Kumar  Dubey I.Ph.D.
26 Mr. Prem Kumar I.Ph.D.
27 Mr. Robin Bajaj I.Ph.D.
28 Ms. Saumya Ladhani I.Ph.D.
29 Mr. Sukalpa Kundu I.Ph.D.
30 Mr. Yogeesh Reddy Yerrababu I.Ph.D.