News

Selected candidates for physics graduate program 2017 (through GS 2017)

Ph.D.

 1. Mr. Abhijeet Roy
 2. Mr. Arnab Seth
 3. Ms. Monica Bapna
 4. Mr. Prashant Singh
 5. Mr. Sudhakantha Girmohanta
 6. Mr. Suman Kundu
 7. Ms. Varshitha K S

Integrated Ph.D.

 1. Mr. Atreya Majumdar
 2. Mr. Pranoy Subhash Varma
 3. Mr. Pronobesh Maity
 4. Mr. Srikanth B Pai
 5. Mr. Sugan Durai Murugan