News

Selected Candidates through the TIFR admission test 2017

Ph.D.

 1. Mr. Abhijeet Roy
 2. Mr. Arnab Seth
 3. Ms. Monica Bapna
 4. Mr. Prashant Singh
 5. Mr. Sudhakantha Girmohanta
 6. Mr. Suman Kundu
 7. Ms. Varshitha K S

Integrated Ph.D.

 1. Mr. Atreya Majumdar
 2. Mr. Pranoy Subhash Varma
 3. Mr. Pronobesh Maity
 4. Mr. Srikanth B Pai
 5. Mr. Sugan Durai Murugan