From Abroad:

Amchislavska, Margarita
Basak, Tathagata
Francaviglia, Stefano
Gupta, Subhojoy
Iozzi, Alessandra
Kim, Chang-Wan
Lassonde, Robin
Le Donne, Enrico
Louwsma, Joel
Lytle, Beverly
Majumdar, Tapopriya
Mitra, Atish
Nicol, Andy
Ortiz, Ivonne
Phan, Tam Nguyen
Shankar, Krishnan
Sorcar, Gangotryi
Suarez-Serrato, Pablo
Wang, Kun
Yaman, Asli

From India (outside Bangalore)

Aithal, Vikram
Bhunia, Sushil
Biswas, Kingshook
Basu, Bodhisattwa
Das, Shubhabrata
Das, Bandana
De, Dibyendu
Debnath, Dipankar
Gupta, Punam
Kumar, Pradip
Majid Ali, Choudhury
Mishra, Ashish
Mohammed, Jamali
Moosath, Subrahamanian
Mubeena, T
Naolekar, Aniruddha
Pal, Abhijit
Paul, Pampa
Raveendran, Binoy
Sardar, Pranab
Sarkar, Himadrisekhar
Sankaran, P
Singh, Sandeep
Shrihari Sridharan
Upadhyay, Abhitosh
Vemuri, M K
Venkatesh, T
Yadav, Raj Bhawan

From Bangalore:

Adimurthi
Atreyee, Bhattacharya
Chaudhury, Shion Samadder
Choudhury, Anupam Pal
Choudhury, Manoj
Divakaran, D
Ghoshal, Shyam
Gopal, Muniraja
Karippadath, Surendran
Kulkarni, Dheeraj
Kumar, Bharath
Lebow, Eli
Maity, Soma
Manna, Bhakti Bhushan
Nagaraja, H G
Paul, Subhajit
Raju, Ramana
Sandeep, K
Serkar, Aswin
Shrihari Tagat
Somashekhara, G
Shah, Hemangi