News
08 March 2019
 1. Aaradhya Pandey
 2. Abhinav Kumar
 3. Anant Rastogi
 4. Anirudh Deb
 5. Chetan Vupplury
 6. Gaayatri Chandrasekharan
 7. Nachiket Karve
 8. Nikhil Kalyanapuram
 9. Prachi Jain
 10. Praneet Srivastava
 11. Priyanka Iyer
 12. Ramal Afrose
 13. Ruchira Mishra
 14. Sakshi Pahujani
 15. Samarth Sabu
 16. Sayan Ban erjee
 17. Shriya Soma
 18. Sthiti Chakrabarti
 19. Supravat Sarkar
 20. Suraj Dash
 21. Swapnil Shankar